fbpx

Înscriere Concurs

Regulamentul oficial al campaniei promoționale

„Tigru”

Perioadă campanie: 27 septembrie – 22 octombrie 2023

Capitolul 1. Organizatorul campaniei „Tigru”
1. Campania promoțională „Tigru” (denumită în continuare „Campanie”) este organizată și
desfășurată de SC FOLLOW ART DISTRIBUTION SRL , societate română cu sediul în
București, Str. Mihail Cioranu nr.8, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului
sub numărul J40/8591/2020, CUI RO42821702, denumită în continuare „Organizatorul”.
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, pe care
participanții la Campanie au obligația să îl respecte (denumit în continuare „Regulamentul
Oficial”)
1.3. Regulamentul oficial al Campaniei poate fi consultat în mod gratuit accesând site-ul
www.followartdistribution.com în secțiunea Concurs.
1.4. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ.
Informațiile pe care astfel de materiale le conțin vor fi interpretate în conformitate cu și
completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, iar prevederile Regulamentului
vor prevala.
Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu
titlu de prezentare.
1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament
Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, înceta, întrerupe și/sau prelungi durata, pe parcursul
desfășurării Campaniei, oricând, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după
informarea publicului asupra modificărilor intervenite, cu cel puțin 24 de ore înainte ca
acestea să devină aplicabile. Modificările vor fi cuprinse într-un act adițional la prezentul
Regulament Oficial și va fi publicat pe site-ul www.followartdistribution.com.
Capitolul 2. Locul de desfășurare și durata campaniei
2.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în perioada 27
septembrie – 22 octombrie 2023, în cadrul lansării filmului „Tigru”, distribuit de Follow Art
Distribution.
2.2. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Prin participarea la această Campanie participanții sunt de acord să respecte să să se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
Capitolul 3. Dreptul de participare
3.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cetățeni români sau străini,
rezidenți sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România, care achiziționează
minim un bilet la filmul „Tigru”, distribuit de Follow Art Distribution, în cinematografele din

România, și care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în
continuare individual „Participant” și colectiv „Participanți”).
3.2. La Campanie nu au dreptul să participe următoarele categorii de persoane:
a) Persoanele care nu îndeplinesc condițiile menționate în art.3.1;
b) Angajați ai Organizatorului, precum și ai societăților afiliate Organizatorului;
c) Angajați ai societăților/entități implicate în activități legale de organizare și desfășurare a
Campaniei;
d) Persoanele juridice, inclusiv forme asociate, cu sau fără personalitate juridică;
e) Rudele de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților
menționați la pct.(b) și (c) de mai sus.
3.3. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și
neechivocă de către Participanți a prezentului Regulament Oficial.
3.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni în scrierea în
Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile
menționate în art.3.2. Refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în Campanie are drept
consecință imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordării
premiilor în cazul câștigătorilor desemnați.
Capitolul 4. Premiile campaniei promoționale
4.1. În cadrul Campaniei vor fi acordate următoarele premii prin tragere la sorți la sfârșitul Campaniei:
Nr.crt
.

Descriere premiu Cantitate Valoare unitară lei
(TVA inclus)

Valoare totală lei
(TVA inclus)

1 Voucher (dublu)
Couple access full day spa
Locație: Ana Spa/
Wellness Spa la Crowne
Plaza în București

5 357 1785

TOTAL VALOARE PREMII 1785 lei
Valoarea totală estimată a premiilor este de 1785 lei (TVA inclus)
4.2. Specificațiile premiilor
* un voucher permite accesul a două persoane, pentru o zi, în cadrul centrului Wellness
Spa din Crowne Plaza în București; voucherul este valabil până la data de 01.01.2024

4.3. În cadrul prezentei Campanii, un participant poate câștiga un singur premiu pe toată
durata Campaniei.
4.4. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi
contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii și nici
să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.
4.5. Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei ( de ex.
achiziționarea unui bilet la filmul „Tigru” în unul din cinematografele unde rulează filmul,
costuri pentru abonamentul de internet).
Capitolul 5. Mecanismul Campaniei
5.1. Condiții privind înscrierea în Campanie
5.1.1. Pentru înscrierea validă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiții:
a) Participantul are drept de participare conform prevederilor capitolului 3 de mai sus;
b) Participantul achiziționează unul sau mai multe bilete la filmul „Tigru”, în unul dintre
cinematografele unde rulează filmul în perioada 27 septembrie – 22 octombrie 2023 .
c) Participantul păstrează biletul la filmul „Tigru”, în original, acesta trebuie prezentat pentru
validarea oricărui câștig, conform descrierii din capitolul 6.
d) Participantul se înscrie în Campanie, prin intermediul site-ului
www.followartdistribution.com, prin completarea formularului din secțiunea Concurs;
e) Înscrierea se face exclusiv în Perioada Campaniei, 27 septembrie, ora 18:00 – 22
octombrie 2023, ora 23:00;
f) Participantul va folosi pentru înscriere un număr de telefon mobil valid;
g) Un Participant unic (identificat prin numărul de telefon mobil utilizat pentru înscriere) va
putea înscrie în Campanie un număr de maxim 10 bilete la film achiziționate în perioada
desfășurării Campaniei;
h) Un Participant unic este definit de același număr de telefon indiferent de locația
achiziționării biletului, ziua și/sau ora vizionării filmului;
5.2. Modalități de înscriere în Campanie
Participanții se pot înscrie în Campania online – prin completarea unui formular de înscriere
disponibil la accesarea website-ului www.followartdistribution.com/concurs.
Formularul de înscriere conține următoarele câmpuri și bife:
 Nume (câmp obligatoriu)
 Prenume (câmp obligatoriu)

 Număr de telefon (câmp obligatoriu)
 Adresa de email (câmp obligatoriu)
 Număr/serie bilet (câmp obligatoriu)
 Unde și când ai vizionat „Tigru” / ziua,ora, cinematograf (câmp obligatoriu)
Participantul acceptă termenii și condițiile de participare stipulate prin prezentul Regulament
bifând căsuța:
 „Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile concursului”
În cazul în care Participantul nu confirmă, chiar și din eroare, mențiunile de mai sus,
înscrierea nu va putea fi finalizată.
Toate câmpurile formularului sunt obligatorii. Nebifarea câmpurilor duce la imposibilitatea
înscrierii în Campanie.
Pentru ca înscrierea să fie validă, după completarea corectă a informațiilor solicitate în
formular, Participantul trebuie să apese butonul „Submit”.
5.3. Un participant poate avea mai multe șanse de câștig în cadrul tragerilor la sorți, însă nu
are posibilitatea de a câștiga mai mult de un singur premiu, oferit prin tragere la sorți în
cadrul Campaniei, chiar dacă este extras de mai multe ori în baza înscrierilor succesive,
inclusiv în ipoteza în care a folosit numere de telefon diferite pentru înscrierea în Campanie.
5.4. Participanții au obligația de a păstra biletul înscris în Campanie, în original, până la
momentul înmânării premiului, acesta fiind necesar pentru validare în cazul câștigului.
În cazul în care Participantul declarat câștigător nu poate prezenta biletul în original, conform
Regulamentului oficial, Participantul respectiv nu va fi validat câștigător și va pierde orice
drept de a solicita acordarea premiului de către organizator.
Capitolul 6. Desemnarea câștigătorilor și acordarea premiilor
Premiile Campaniei se vor acorda prin tragere la sorți, pentru întreaga perioadă de
desfășurare a Campaniei, conform specificațiilor de la art.2.1
Tragerile la sorți pentru premiile din cadrul campaniei se vor efectua printr-un sistem
electronic de extragere securizat, mai exact, tragerea la sorți presupune folosirea unui
program de calculator cu distribuire și extragere aleatorie, care va selecta câștigătorii și câte 5
rezerve dintr-o bază de date ce conține toate înscrierile valide.
Tragerile la sorți se vor desfășura în prezența unei comisii, compusă dintr-un reprezentant al
Organizatorului și cel puțin un reprezentant al producătorului filmului „Tigru”.
Tragerile la sorți vor avea loc în data de 24 octombrie 2023, ora 12:00, iar premiile
Campaniei vor fi acordate câștigătorilor în urma procesului de validare descris în Capitolul 7
al prezentului Regulament.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia în
bani sau cu alte beneficii.

Capitolul 7. Procedura de validare a câștigătorilor și înmânarea premiilor
7.1. Ulterior desemnării câștigătorilor Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea
acestora.
7.2. Pentru a putea intra în posesia premiilor, Participanții la Campanie trebuie să păstreze în
original biletele achiziționate în cinema, în stare bună/nedeteriorate.
7.3. Câștigătorii premiilor vor fi contactați telefonic de Follow Art Distribution, în vederea
anunțării lor, în maxim 5 zile lucrătoare de la data desemnării lor ca și câștigători.
Organizatorul va efectua maxim 3 apeluri în vederea înștiințării, acestea fiind efectuate în
intervalul orar 09:00-18:00, în termen de maxim 3 zile lucrătoare. În cazul în care un
Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din motive independente de voința
Organizatorului sau refuză prezentarea biletului câștigător, se va trece la apelarea rezervelor
în ordinea în care au fost extrase.
7.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiile dacă Participanții desemnați
câștigători nu îndeplinesc condițiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente
înscrieri în campanie până la data încheierii campaniei, 22 octombrie 2023, ora 23:00.
7.5. Anunțarea Câștigătorilor și a premiilor câștigate se va realiza prin publicarea pe
www.followartdistribution.com într-o secțiune special dedicată acestei campanii, în termen
de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data validării acestora.
7.6. Modalitatea de livrare a premiilor se va face online.
Capitolul 8. Protecția datelor personale
Organizatorul nu are ca scop strângerea și utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul
acestei campanii.
Prin participarea la acestă Campanie, fiecare Participant își dă acordul, în mod expres și
neechivoc, cu privire la:
 colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind datele personale;
Câștigătorii își dau de asemenea acordul să furnizeze date cum ar fi, dar făra a se
limita la: nume/prenume, CNP, adresa, nr. și seria actului de identitate etc., și a
transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiului stabilit prin acest
Regulament.
 stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior
menționate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate.
Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale
Participantului, le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament și le va
transmite către terți exclusiv sub obligație de confidentialitate.
Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio
justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la campanie să
fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un
asemenea scop. În toate celelalte cazuri, Participanții au dreptul să se opună
prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și
legate de situația personală.
Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

(cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare (art. 12), dreptul de
acces la date (art. 13), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de intervenție asupra
datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum și
dreptul de a se adresa justiției (art. 18).
Capitolul 9. Alte prevederi
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștință
publicului acest fapt.
Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
Organizatorii campaniei își rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment, în
derularea acesteia, urmând ca aceste modificări să faca obiectul unui act adițional la
Regulament și să fie publicat pe site-ul www.followartdistribution.com
Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a suspenda oricând desfășurarea
campaniei, pentru motive independente de voința sa sau în cazuri de forță majoră, evenimente
ce ar îngreuna semnificativ derularea în condiții optime a Campaniei. Orice modificare va fi
publicată pe site-ul www.followartdistribution.com sau prin alte mijloace de informare a