fbpx
Regulamentul oficial al campaniei promoționale
„AvantiHoliday #ThePeasants”
Perioadă campanie: 23 februarie – 15 martie 2024
Capitolul 1. Organizatorul campaniei „AvantiHoliday #ThePeasants”
1. Campania promoțională „AvantiHoliday #ThePeasants” (denumită în continuare „Campanie”) este organizată și desfășurată de SC FOLLOW ART DISTRIBUTION SRL , societate română cu sediul în București, Str. Mihail Cioranu nr.8, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub numărul J40/8591/2020, CUI RO42821702, denumită în continuare „Organizatorul”.
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, pe care participanții la Campanie au obligația să îl respecte (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”)
1.3. Regulamentul oficial al Campaniei poate fi consultat în mod gratuit accesând site-ul www.followartdistribution.com în secțiunea Concurs.
1.4. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le conțin vor fi interpretate în conformitate cu și completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, iar prevederile Regulamentului vor prevala.
Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.
1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, înceta, întrerupe și/sau prelungi durata, pe parcursul desfășurării Campaniei, oricând, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după informarea publicului asupra modificărilor intervenite, cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Modificările vor fi cuprinse într-un act adițional la prezentul Regulament Oficial și va fi publicat pe site-ul www.followartdistribution.com.
Capitolul 2. Locul de desfășurare și durata campaniei
2.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în perioada 23 februarie – 15 martie 2024, în cadrul lansării filmului „În numele pământului”/ The Peasants, distribuit de Follow Art Distribution.
2.2. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la această Campanie participanții sunt de acord să respecte să să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
Capitolul 3. Dreptul de participare
3.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România, care achiziționează minim un bilet la filmul „În numele pământului”, distribuit de Follow Art Distribution, în cinematografele din România, și care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare individual „Participant” și colectiv „Participanți”).
3.2. La Campanie nu au dreptul să participe următoarele categorii de persoane:
a) Persoanele care nu îndeplinesc condițiile menționate în art.3.1;
b) Angajați ai Organizatorului, precum și ai societăților afiliate Organizatorului;
c) Angajați ai societăților/entități implicate în activități legale de organizare și desfășurare a Campaniei;
d) Persoanele juridice, inclusiv forme asociate, cu sau fără personalitate juridică;
e) Rudele de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților menționați la pct.(b) și (c) de mai sus.
3.3. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către Participanți a prezentului Regulament Oficial.
3.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni în scrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile menționate în art.3.2. Refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în Campanie are drept consecință imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordării premiilor în cazul câștigătorilor desemnați.
Capitolul 4. Premiile campaniei promoționale
4.1. În cadrul Campaniei va fi acordat un premiu unic, prin tragere la sorți, la sfârșitul Campaniei:
Nr.crt. Descriere premiu Cantitate Valoare unitară lei
(TVA inclus) Valoare totală lei
(TVA inclus)
1 City break pentru 2 persoane la Amsterdam, Olanda (2 nopți cazare și transport avion dus-întors) 1 4000 4000
Valoarea totală estimată a premiului este de 4000 lei (TVA inclus)
4.2. Specificații premiu
- City break/sejur (2 nopți cazare, transfer dus-întors avion) la Amsterdam, Olanda
- se va alege împreună cu câștigătorul un interval până la sfârșitul anului 2024, la alegere, în funcție de disponibilitatea de cazare, orarul de zbor și disponibilitatea deplasării câștigătorului.
- constă în cazare pentru un număr de maximum 2 persoane și deplasarea cu avionul România-Amsterdam/Olanda-România.
4.3. Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei Campanii nu are dreptul de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri sau servicii și nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului.
4.4. Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei ( de ex. achiziționarea unui bilet la filmul „În numele pământului” în unul din cinematografele unde rulează filmul).
Capitolul 5. Mecanismul Campaniei
5.1. Condiții privind înscrierea în Campanie
5.1.1. Pentru înscrierea validă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
a) Participantul are drept de participare conform prevederilor capitolului 3 de mai sus;
b) Participantul achiziționează unul sau mai multe bilete la filmul „În numele pământului” în unul dintre cinematografele unde rulează filmul în perioada 23 februarie – 15 martie 2024.
c) Participantul păstrează biletul la filmul „În numele pământului” în original, acesta trebuie prezentat pentru validarea oricărui câștig, conform descrierii din capitolul 6.
d) Participantul se înscrie în Campanie, prin intermediul site-ului www.followartdistribution.com, prin completarea formularului din secțiunea Concurs;
e) Înscrierea se face exclusiv în Perioada Campaniei, 23 februarie – 15 martie.
f) Participantul va folosi pentru înscriere un număr de telefon mobil valid;
g) Un Participant unic (identificat prin numărul de telefon mobil utilizat pentru înscriere) va putea înscrie în Campanie un număr de maxim 10 bilete la film achiziționate în perioada desfășurării Campaniei;
h) Un Participant unic este definit de același număr de telefon indiferent de locația achiziționării biletului, ziua și/sau ora vizionării filmului;
i) Participantul dă follow conturilor @avantiholiday și @followartdistribution.
5.2. Modalități de înscriere în Campanie
Participanții se pot înscrie în Campania online – prin completarea unui formular de înscriere disponibil la accesarea website-ului https://followartdistribution.com/concurs/
Formularul de înscriere conține următoarele câmpuri și bife:
• Nume (câmp obligatoriu)
• Prenume (câmp obligatoriu)
• Număr de telefon (câmp obligatoriu)
• Adresa de email (câmp obligatoriu)
• Număr/serie bilet (câmp obligatoriu)
• Unde și când ai vizionat „În numele pământului” / ziua,ora, cinematograf (câmp obligatoriu)
Participantul acceptă termenii și condițiile de participare stipulate prin prezentul Regulament bifând căsuța:
• „Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile concursului”
În cazul în care Participantul nu confirmă, chiar și din eroare, mențiunile de mai sus, înscrierea nu va putea fi finalizată.
Toate câmpurile formularului sunt obligatorii. Nebifarea câmpurilor duce la imposibilitatea înscrierii în Campanie.
Pentru ca înscrierea să fie validă, după completarea corectă a informațiilor solicitate în formular, Participantul trebuie să apese butonul „Submit”.
5.3. Participanții au obligația de a păstra biletul înscris în Campanie, în original sau copie bilet achizziționat online până la momentul înmânării premiului, acesta fiind necesar pentru validare în cazul câștigului.
În cazul în care Participantul declarat câștigător nu poate prezenta biletul în original, conform Regulamentului oficial, Participantul respectiv nu va fi validat câștigător și va pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de către organizator.
Capitolul 6. Desemnarea câștigătorilor și acordarea premiilor
Premiul Campaniei se va acorda prin tragere la sorți, pentru întreaga perioadă de desfășurare a Campaniei, conform specificațiilor de la art.2.1
Tragerea la sorți pentru premiul din cadrul campaniei se va efectua printr-un sistem electronic de extragere securizat, mai exact, tragerea la sorți presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire și extragere aleatorie, care va selecta câștigătorul și câte 5 rezerve dintr-o bază de date ce conține toate înscrierile valide.
Tragerea la sorți se va desfășura în prezența unei comisii, compusă dintr-un reprezentant al Organizatorului, Follow Art Distribution și cel puțin un reprezentant al agenției de turism ce oferă premiul, Avanti Holiday.
Tragerea la sorți vor avea loc în data de 18 martie, ora 12:00, iar premiul Campaniei va fi acordat câștigătorului în urma procesului de validare descris în Capitolul 7 al prezentului Regulament.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.
Capitolul 7. Procedura de validare a câștigătorilor și înmânarea premiilor
7.1. Ulterior desemnării câștigătorilor Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea acestora.
7.2. Pentru a putea intra în posesia premiului, Participanții la Campanie trebuie să păstreze în original biletele achiziționate în cinema, în stare bună/nedeteriorate.
7.3. Câștigătorul premiului va fi contactat telefonic de Follow Art Distribution, în vederea anunțării lui, în maxim 5 zile lucrătoare de la data desemnării lui ca și câștigător. Organizatorul va efectua maxim 3 apeluri în vederea înștiințării, acestea fiind efectuate în intervalul orar 09:00-18:00, în termen de maxim 3 zile lucrătoare. În cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din motive independente de voința Organizatorului sau refuză prezentarea biletului câștigător, se va trece la apelarea rezervelor în ordinea în care au fost extrase.
7.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul dacă Participanții desemnați câștigători nu îndeplinesc condițiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieri în campanie până la data încheierii campaniei, 15 martie 2024, ora 23:59.
7.5. Anunțarea Câștigătorului și a premiului câștigat se va realiza prin publicarea pe www.followartdistribution.com într-o secțiune special dedicată acestei campanii, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data validării acestuia.
7.6. Modalitatea de livrare a premiilor se va stabili de comun acord cu Câștigătorul.
Capitolul 8. Protecția datelor personale
Organizatorul nu are ca scop strângerea și utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul acestei campanii.
Prin participarea la acestă Campanie, fiecare Participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la:
• colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind datele personale; Câștigătorii își dau de asemenea acordul să furnizeze date cum ar fi, dar făra a se limita la: nume/prenume, CNP, adresa, nr. și seria actului de identitate etc., și a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiului stabilit prin acest Regulament.
• stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate.
Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Participantului, le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament și le va transmite către terți exclusiv sub obligație de confidentialitate.
Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la campanie să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. În toate celelalte cazuri, Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.
Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Capitolul 9. Alte prevederi
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștință publicului acest fapt.
Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
Organizatorii campaniei își rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment, în derularea acesteia, urmând ca aceste modificări să faca obiectul unui act adițional la Regulament și să fie publicat pe site-ul www.followartdistribution.com
Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a suspenda oricând desfășurarea campaniei, pentru motive independente de voința sa sau în cazuri de forță majoră, evenimente ce ar îngreuna semnificativ derularea în condiții optime a Campaniei. Orice modificare va fi publicată pe site-ul www.followartdistribution.com sau prin alte mijloace de informare a publicului.

Powered By EmbedPress